Veileder 2020

Arbeidsplasser er basen for vekst og samfunnsutvikling i Østre Agder. At Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge er hovedmålet i regionens næringsarbeid. Et av de viktigste prosjektene vi jobber med er å stå samlet om ledig næringsareal og lokaler, og å tilrettelegge for etablering og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene.

15. januar 2020 hadde de åtte Østre Agder kommunene felles formannskapssamling på Universitetet i Agder, Campus Grimstad. Tema for dagen var «vertskapsrollen» og tilbakemeldingene etter samlingen var at vi ønsker vekst i folketall og næringsliv i regionen og vi må se nærmere på hva som skal til for å oppnå det.

Østre Agder regionen har et felles bo- og arbeidsmarked der alle kommunene må ivareta muligheter og møte utfordringer. Hvilke forutsetninger har vi, og hva må iverksettes for å oppnå en god utvikling? På bakgrunn av dette ble det på neste styremøte i Østre Agder samarbeidet vedtatt å følge opp arbeidet slik:

Sak 02/20 – Vedtak:

Styret ber om at det utarbeides et notat med bakgrunn i problemstillinger som framkom under samlingen og drøftingen rundt bordene. Dette må egne seg til drøfting i formannskapene. Intensjonen bak dette skal være å skape diskusjon om forutsetningene som må på plass for å skape en positiv nærings- og samfunnsutvikling i hele regionen. Det skal legges vekt på positiv vinkling av regionens muligheter. Notatet skal ha et regionalt perspektiv på etableringen av arbeidsplasser ut fra et perspektiv på Østre Agder som et felles bo og arbeidsmarked. Intensjonen bak drøftingen i formannskapene er å skape et trykk for i fellesskap å jobbe med muligheter og utfordringer i samfunnsutviklingen.

Nedlastninger

PDF må lastes ned for å fungere interaktivt. Høyreklikk og velg last ned koblet fil eller åpne i nytt vindu og så lagre lokalt på harddisken din.

Bestillingen: 

Vedtaket innebærer at styret ønsker å innhente synspunkter fra formannskapene. Folderen er utarbeidet med bakgrunn i innspill fra formannskapssamlingen og fra næringssjefene, ment som en «veileder» for å strukturere synspunktene som styrevedtaket etterspør.

Ønsket fra styret er at det igangsatte arbeidet skal styrke tilliten mellom kommunene i Østre Agder.

Leveringen trinn for trinn:

Trinn 1: Bruk folderen for å strukturere egne tanker, diskuter i gruppemøter og med aktuelle samarbeidspartnere. Ta notatene med på formannskapsmøtet.

Trinn 2: På formannskapsmøte i oktober diskuteres saken og dere kommer da frem til de tiltak som ønskes prioritert fra deres kommune.

Trinn 3: Ordfører sender kommunens samlede innspill til Østre Agder sekretariatet.

Trinn 4: Sekretariatet sammenstiller innspillene og regionrådet behandler saken i fellesmøte med næringsforum. Styret tar da stilling til hvordan innspillene skal brukes videre i arbeid med næring- og samfunnsutvikling i regionen.