Samarbeidsavtaler

Kommunene Øst i Agder har felles utfordringer og interesser som strekker seg på kryss av kommunegrensene. Stordriftsfordeler og kvalitetsgevinster er derfor mulig å oppnå på en rekke ansvarsfelt. Det kan være samarbeid om administrative støttefunksjoner, kompetansekrevende velferdstjenester eller utviklingsoppgaver. Utfordringene er mange og mulighetene er store.

Østre Agder kan bidra til etablering av samarbeidsløsninger for to eller flere kommuner knyttet til områder av kommunenes virksomhet og tjenesteproduksjon der kommunene finner det formålstjenelig. I tillegg skal samarbeidet stimulere til at regionen gjennomfører prosjekter for å øke kompetansen i regionens kommuner og utvikle løsninger knyttet til levering av kommunale tjenester.Østre Agder kan fatte vedtak knyttet til den løpende drift innenfor rammen av innbetalt deltakeravgift, men kan ikke forplikte den enkelte kommune utover dette uten etter særskilt avtale.Innenfor Østre Agder kommunene pågår det et utstrakt interkommunalt samarbeid.

 

Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk Råd)

Brannvesen

Jusnettverk

Krisesenter

Kommunal øyeblikkelig hjelp

Personvernombud

Veilyssamarbeid

Barnevernvakt

Legevakt

Selskapsavtale for Østre Agder helsehus IKS

Østre Agder helsehus er eid i fellesskap av de åtte samarbeidskommunene – selskapsavtale.

 

Forskning

  • PHD-prosjekt helseforskning – identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subbakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende som mottar hjemmesykepleie i Østre Agder – samarbeidsavtale

Avtaler med eksterne samarbeidspartnere

Hopp rett ned til innholdet