Saker og aktiviteter teknisk forum

Innenfor rammen av Østre Agder-samarbeidet foregår det mye samarbeid. På denne siden kan du lese referater og underlagsdokumenter fra møter i skolelederforumet.

12.oktober 2018 konstitueres Østre Agder teknisk forum

Med bakgrunn i ønske fra rådmannsutvalget i Østre Agder går kommunene sammen om å etablere forumet med ansvar for saker som gjelder teknisk sektor.

Innkalling til møte i 26.november 2018. Vedlegg til innkallingen.

Referat fra konstituerende møte 12.oktober 2018. Orientering fra IKT Agder om rolle som styringsgruppe for IKT løsninger i teknisk sektor. 

Innkalling til møte 12.oktober 2018.     Vedlegg til innkallingen