Representantskap

Kommunestyrer/bystyrer oppnevner medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for valgperioden.

Representantskapet skal ha leder og nestleder og det konstituerer seg selv. Leder er ansvarlig for å innkalle til minimum 4 møter pr kalenderår. Fylkesordfører med, fylkesvaraordfører som stedfortreder, gis møte og talerett i representantskapsmøtene. Representantskapet har anledning til å innkalle referansegruppen (jfr §4) til sine møter med tale og forslagsrett. Representantskapet kan opprette faste eller temporære underutvalg for å følge opp enkeltprosjekt eller deler av Østre Agder sin virksomhet.

NYTT REPRESENTANTSKAP KONSTITUERT I MØTET 1.NOVEMBER 2019

  • Leder Robert C. Nordli – ordfører Arendal kommune
  • Nestleder Marianne Landaas –  ordfører Tvedestrand kommune
  • Medlem Kjetil Torp – ordfører Vegårshei kommune
  • Medlem Per Kristian Lunden – ordfører Risør kommune
  • Medlem Geir Fredrik Sissener –leder av opposisjonen Arendal bystyre
  • Medlem Ove Gundersen – ordfører Froland kommune
  • Medlem Inger Løite – ordfører Gjerstad kommune
  • Medlem Beate Skretting – ordfører Grimstad kommune
  • Medlem Bjørn Gunnar Baas – ordfører Åmli kommune