Planer og utredninger

Oversikt over publiserte rapporter i regi av Østre Agder.

 

2017

2016

 

2016:

 • Grenlandsbanen – stoppesteder Rapport

2019

 • Strategidokument for forskning, utvikling og innovasjon inen helse, omsorg ig levekår i Østre Agder 2020-2024

2017

 • Lovfestet kommunalt døgntilbud (KØH) for pasienter innenfor psykisk helse og rus – rapport

2016

 • Felles tjenestetilbud i Østre Agder for innbyggere med varige og sammensatte lidelser – psykisk helse og rus – forprosjekt
 • Samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold 2016-2018 – rapport fra AgendaKaupang.

2015

2020:

 • Rapport felles jordbruks-, skogbruks, vilt- og vannforvaltning for kommunene i Østre Agder. 

2019:

 

2017:

 

2016:

 • Kartlegging av tillitt i regionen som grunnlag for regional utvikling – Rapport fra Telemarksforskning
 • Underveisevaluering Utviklingsprogrammet for byregioner og Strategisk næringsplan for Østre Agder – rapport
 • Rapport fra Telemarksforskning vedrørende utviklingen i Østre Agder – minirapport september

2015

Sak til  styre vedrørende sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ

Saksframstilling   Vedlegg 1 Utredning PA consulting   Vedlegg 2 Rapport Bouvet  Vedlegg 3 Vedtekter (rådmennenes forslag)

Vedlegg 4 Uttale fra Fagforbundet  Vedlegg 5 Økonomiberegninger for DDØ  Vedlegg 6 Gevinster IKT Agder IKS

Vedlegg 7 Innspill ved navnevalg  Vedlegg 8 Innspill tillitsvalgte i Vegårshei kommune  Vedlegg til saken sammenslått

Dokumenter som Vegårshei anmoder om at skal følge saken i tillegg.

Hovedrapporter fra utredningen av sammenslåing av DDØ og IKT Agder

Utredning fra PA consutants as «Eventuell sammenslåing av IKT Agder og DDØ

Rapport – utredning av eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder fra Bouvet as


Grunnlagsmateriale under Bouvets arbeid med rapporten:

 • Vedtaksgrunnlag for eierkommuner i DDØ
 • Juridiske betraktninger til organisatoriske løsninger for ny virksomhet    Bidrag fra jusnettverket i Arendal kommune del 1 og del 2
 • KS notat vedrørende organisering av IKT-samarbeid og KS-rapport  om Interkommunalt samarbeid om IKT – rettslige rammer for organisering.
 • Digitale strategier for kommuner i IKT Agder og for kommuner i DDØ
 • Kommentarer fra medarbeidere i DDØ til utredning fra PA consultants.
 • Uttalelse til forslaget til organisasjonsmodell for sammenslått IKT virksomhet fra Fagforbundet.
 • Evaluering av DDØ samt benchmarking av IKT Agder.
 • Notat fra IKT Agder vedrørende valg av forvaltningssystem.

2017:

2016: