Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage. (REKOMP)

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av flere virkemidler som skal  sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og høgskoler, statsforvalterne og andre aktører. Ordningen bør ses i en sammenheng med andre satsinger og kompetansetiltak.  Den bidrar til å støtte til implementering av rammeplanen.  Les mer på Udir.no