Oppvekst og utdanning

Østre Agder-samarbeidet samordner fellessatsing på oppvekst for de åtte kommunene. De tyngste satsningene omfatter tilskuddsordningene for kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring og tilrettelegging av lokale videreutdanningstilbud for lærere. Samarbeidet styres av Østre Agder oppvekstforum der hver kommune er representert med sin ledende medarbeider i oppvekstsektoren.

Desentralisert og regional ordning for kompetanseutvikling i skole og barnehage

Statlige myndigheter ønsker å styrke det skole- og barnehagebaserte utviklingsarbeidet. Fra 2017 stilles det midler til rådighet for dette arbeidet. Forutsetningen er at kommuner som tildeles midler inngår i et nettverk. Det er intensjonen at Østre Agder ivaretar nettverksfunksjonen for deltakende kommuner. En forutsetning for å få midler fra ordningen er formelt samarbeid med universitet eller høyskoler på feltet.

Felles videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen

Statlige myndigheter har innført strengere krav til formalkompetanse for lærere som skal undervise i grunnskolen i fagene matematikk, engelsk og norsk. Tilbudet har så langt blitt gitt ved ulike universitet og høyskoler rundt i landet.

Østre Agder har med bistand fra Arendal kommune startet arbeidet for å kunne gi et slikt opplæringstilbud lokalt i samarbeid med en høyskole eller et universitet. Siktemålet er å kunne komme i gang med et tilbud om engelsk fra høsten 2018. Med bakgrunn i de erfaringer samarbeidet henter ved dette tilbudet vil en vurdere å gi tilsvarende tilbud for de andre fagene med økt krav til formalkompetanse. Lærere fra alle deltakende kommuner vil få anledning til å søke om plass på etterutdanningstilbudet.

 

Hopp rett ned til innholdet