Oppvekst

Østre Agder samordner fellessatsing på skole for de åtte kommunene. De tyngste satsningene omfatter initiativ for å gi lokale videreutdanningstilbud for lærere og samarbeidet skal være et felles nettverk under arbeidet med desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen. Samarbeidet styres av Østre Agder skoleforum der hver kommune er representert med sin ledende medarbeider i skolesektoren.

Etablering av fagutvalg for voksenopplæring

Østre Agder rådmannsutvalg vedtok i sitt møte 2.juni 2021 mandatet for fagutvalg for voksenopplæring. Intensjonen er at de tre voksenopplæringene i Østre Agder sammen med Agder fylkeskommunens voksenopplæringstilbud i denne del av Agder skal samarbeide om...

Videreutdanningstilbud for lærere i engelsk

Østre Agder skoleforum som består av skoleledere i de åtte kommunene arbeider for å få til videreutdanning i engelsk for lærere i grunnskolen. Intensjonen bak tiltaket er fra kommunenes side å kunne bidra til å møte nye formalkrav til lærere i sentrale fag. Det lokale...

Felles videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen

Statlige myndigheter har innført strengere krav til formalkompetanse for lærere som skal undervise i grunnskolen i fagene matematikk, engelsk og norsk. Tilbudet har så langt blitt gitt ved ulike universitet og høyskoler rundt i landet.

Østre Agder har med bistand fra Arendal kommune startet arbeidet for å kunne gi et slikt opplæringstilbud lokalt i samarbeid med en høyskole eller et universitet. Siktemålet er å kunne komme i gang med et tilbud om engelsk fra høsten 2018. Med bakgrunn i de erfaringer samarbeidet henter ved dette tilbudet vil en vurdere å gi tilsvarende tilbud for de andre fagene med økt krav til formalkompetanse. Lærere fra alle deltakende kommuner vil få anledning til å søke om plass på etterutdanningstilbudet.

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Statlige myndigheter ønsker å styrke det lokale utviklingsarbeidet i grunnskolen. Fra 2017 stilles det midler til rådighet for dette arbeidet. Forutsetningen er at kommuner som tildeles midler inngår i et nettverk. Det er intensjonen at Østre Agder ivaretar nettverksfunksjonen for deltakende kommuner. En forutsetning for å få midler fra ordningen er formelt samarbeid med universitet eller høyskoler på feltet.