Oppvekst og utdanning

Østre Agder-samarbeidet samordner fellessatsing på oppvekst for de åtte kommunene. De tyngste satsningene omfatter tilskuddsordningene for kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring og tilrettelegging av lokale videreutdanningstilbud for lærere. Samarbeidet styres av Østre Agder oppvekstforum der hver kommune er representert med sin ledende medarbeider i oppvekstsektoren.

Desentralisert og regional ordning for kompetanseutvikling i skole og barnehage

Statlige myndigheter ønsker å styrke det skole- og barnehagebaserte utviklingsarbeidet. Fra 2017 stilles det midler til rådighet for dette arbeidet. Forutsetningen er at kommuner som tildeles midler inngår i et nettverk. Det er intensjonen at Østre Agder ivaretar nettverksfunksjonen for deltakende kommuner. En forutsetning for å få midler fra ordningen er formelt samarbeid med universitet eller høyskoler på feltet.
Partnerskapsavtale om tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling mellom Østre Agder og UiA

Felles videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen

Statlige myndigheter har innført strengere krav til formalkompetanse for lærere som skal undervise i grunnskolen i fagene matematikk, engelsk og norsk. Tilbudet har så langt blitt gitt ved ulike universitet og høyskoler rundt i landet.

Østre Agder har med bistand fra Arendal kommune startet arbeidet for å kunne gi et slikt opplæringstilbud lokalt i samarbeid med en høyskole eller et universitet. Siktemålet er å kunne komme i gang med et tilbud om engelsk fra høsten 2018. Med bakgrunn i de erfaringer samarbeidet henter ved dette tilbudet vil en vurdere å gi tilsvarende tilbud for de andre fagene med økt krav til formalkompetanse. Lærere fra alle deltakende kommuner vil få anledning til å søke om plass på etterutdanningstilbudet.

 

Gisle Hovdenak

Utviklingsveileder
Oppvekst og utdanning
Østre Agder IPR
Tlf. 480 37 116

Prosjektleder Kompetanseløftet Helene Kløcker

Helene Kløcker

Prosjektleder Kompetanseløftet
Oppvekst og utdanning
Østre Agder IPR

Hopp rett ned til innholdet