Styret

Kommunestyrer/bystyrer oppnevner medlemmer og varamedlemmer til styret. Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for valgperioden.

Styret skal ha leder og nestleder og det konstituerer seg selv. Leder er ansvarlig for å innkalle til minimum 4 møter pr kalenderår. Fylkesordfører med, fylkesvaraordfører som stedfortreder, gis møte og talerett i styremøtene. Styret har anledning til å innkalle referansegruppen (jfr §4) til sine møter med tale og forslagsrett. Styret kan opprette faste eller temporære underutvalg for å følge opp enkeltprosjekt eller deler av Østre Agder sin virksomhet.

NYTT STYRE KONSTITUERT I MØTET 13.NOVEMBER 2015

 

Etter at bildet ble tatt er Anders Kylland gått ut av styret mens Geir Fredrik Sissener har kommet inn i forbindelse med endring av opposisjonsleder i Arendal Bystyre.