Om Oss

Østre Agder er et interkommunalt samarbeidsforum for kommuner i regionen. De deltakende kommuner er Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Styringsorgan:

By- og kommunestyrene oppnevner medlemmer og varamedlemmer til styret etter følgende fordelingsnøkkel: Arendal kommune velger 2 medlemmer og 2 personlige varamedlemmer, øvrige kommuner velger 1 medlem og 1 personlig varamedlem til styret. Ordfører skal velges til styret i Østre Agder. Valget skjer straks kommunestyrene/bystyrene konstituerer seg etter kommunevalget og gjelder for valgperioden. Styret skal ha leder og nestleder og det konstituerer seg selv. Leder er ansvarlig for å innkalle til minimum 4 møter pr kalenderår. Fylkesordfører med. fylkesvaraordfører som stedfortreder gis møte og talerett i styremøtene.

Styret har anledning til å innkalle referansegruppen (jfr §4) til sine møter med tale og forslagsrett.

Styret kan opprette faste eller temporære underutvalg for å følge opp enkeltprosjekt eller deler av Østre Agder sin virksomhet.