Næring

Arbeidsplasser er basen for vekst og samfunnsutvikling i Østre Agder. At Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge er hovedmålet i regionens næringsarbeid.  Et av de viktigste prosjektene vi jobber med er å stå samlet om ledig næringsareal og lokaler, og å tilrettelegge for etablering og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene.

Arealguide

Klikk for å oversikt over næringsarealer og ledige lokaler i hele Østre Agder.

De syv kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har i fellesskap utarbeidet en strategisk næringsplan, og deltok sammen i byregionprogrammet. Fra høsten 2016  sluttet også Froland seg til det regionale samarbeidet innenfor næringsutvikling. Et felles regionalt næringssamarbeid skal bidra til samordning av ressursinnsatsen med sikte på å skape flere arbeidsplasser. Utviklingen i regionens næringsliv har vært vesentlig svakere enn landssnittet. Dette avspeiler seg i betydelige utfordringer i arbeidsmarkedet, og et av landets høyeste ledighetstall.

Tilretteleggingen for næringsutvikling skal samordnes i regionen. Dette skjer i en erkjennelse av at kommunene tilhører en felles bo- og arbeidsmarkedsregion der alle er avhengige av hverandre for at vi sammen skal kunne bidra til vekst og utvikling. Klikk her for oversikt over saker og aktiviter i  Østre Agder næringsforum.

 

Oppdatert samfunnsanalyse for Østre Agder

Telemarksforskning har utarbeidet en samfunnsanalyse for Østre Agder. Hovedfunnene er at vi har en positiv bostedsattraktivitet, men svært dårlig næringslivsattraktivitet. Dette betyr i at vi får stadig flere innbyggere som enten ikke er i jobb eller må pendle ut av...

Status og virksomhetsplan for 2016

Under styremøte 12.02.16 presenterte prosjektleder Bård Vestøl Birkedal sine vurderinger av det regionale næringsutviklingsarbeidet i Østre Agder. Hovedbudskapet var at kommunene i for liten grad har tatt innover seg hva det betyr av egeninnsats og omstilling lokalt å...

Østre Agder på samling i byregionprogrammet

2.-3. februar deltok næringsmedarbeideren i regionen på en spennende samling i byregionprogrammet. Hovedtemaet for samlingen var  «Samarbeid for vekst». På samlingen ble det rom for mange inspirerende foredrag, diskusjoner og møter med andre regioner som...

Kontaktinformasjon:

Leder i Østre Agder næringsforum;
Bård Vesøl Birkedal, næringssjef Risør 

Tlf. 481 03 455
E-post: bard.vestol.birkedal@
risor.kommune.no

Medlemmer;

Bodil Slettebø 
Næringssjef Grimstad
Tlf: 997 96 360
E-post: Bodil.Slettebo@
grimstad.kommune.no
 

Kåre Andersen
Næringssjef Arendal
Tlf: 902 38 777
E-post: kare.andersen@
arendal.kommune.no

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef Tvedestrand
Tlf: 909 87 098
E-post: Anne.Torunn.Hvideberg@
tvedestrand.kommune.no

Ole Andreas Sandberg
Næringssjef Gjerstad
Tlf: 957 56 199,
E-post: ole.andreas.liljedahl.sandberg@
gjerstad.kommune.no

Chantal van der Linden
Plan og næringsrådgiver Vegårshei
Tlf: 945 05 716
E-post: vegcli@vegarshei.kommune.no

Yngve Ramse Trædal
Næringssjef Åmli kommune
Tlf: 982 55 432
E-post: Yngve.Ramse.Traedal@amli.kommune.no

Ole Tom Tjuslia
Næringsrådgiver Froland kommune
Tlf: 928 24 882
E-post: ole.tom.tjuslia@
froland.kommune.no