Næring

Arbeidsplasser er basen for vekst og samfunnsutvikling i Østre Agder. At Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge er hovedmålet i regionens næringsarbeid.  Et av de viktigste prosjektene vi jobber med er å stå samlet om ledig næringsareal og lokaler, og å tilrettelegge for etablering og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene.

Arealguide

Klikk for å oversikt over næringsarealer og ledige lokaler i hele Østre Agder.
De syv kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har i fellesskap utarbeidet en strategisk næringsplan, og deltar sammen i byregionprogrammet. Fra høsten 2016 har også Froland sluttet seg til det regionale samarbeidet innenfor næringsutvikling. Et felles regionalt næringssamarbeid skal bidra til samordning av ressursinnsatsen med sikte på å skape flere arbeidsplasser. Utviklingen i regionens næringsliv har vært vesentlig svakere enn landssnittet. Dette avspeiler seg i betydelige utfordringer i arbeidsmarkedet, og et av landets høyeste ledighetstall.

Tilretteleggingen for næringsutvikling skal samordnes i regionen. Dette skjer i en erkjennelse av at kommunene tilhører en felles bo- og arbeidsmarkedsregion der alle er avhengige av hverandre for at vi sammen skal kunne bidra til vekst og utvikling. Klikk her for oversikt over saker og aktiviter i  Østre Agder næringsforum.

 

Trendsamling næringsforesight

Vi du bli kjent med trender for næringslivet på Agder, være med å påvirke, si din mening, og stemme fram satsingsområder for regionen? Østre Agder samarbeider med Business Region Kristiansand om å utvikle en felles næringsforesight for hele Agder og i den forbindelse...

Oppstart næringsforesight

Agder skal bli Norges beste region å bo og arbeide i. For å oppnå dette trenger vi et godt kunnskapsgrunnlag for å ta de gode beslutninger framover. Det er dette vi skal få gjennom utarbeidelse av en Næringsforsight for Agder. Østre Agder har sammen med et bredt...

Samling i byregionprogrammet

Byregionprogrammet er et statlig finansiert utviklingsprogram der Østre Agder, sammen med 36 andre regioner deltar. Programmet ledes av Distriktssenteret. Regionen har fått tilskudd fra programmet siden januar 2016. 25-26. oktober 2017 ble nest siste nasjonale samling...

Invest in Agder

Østre Agder har gjennom prosjekt i eget- og fylkeskommunalt regi vært involvert i en satsing mot å få etablert datasenter, og eventuelt annen kraftkrevende industri i landsdelen vår. Dette har vært viktig for å utnytte landsdelens store overskudd av grønn fornybar...

Felles næringsforesight for Agder

Etter initiativ fra Kristiansand kommune har Østre Agder, sammen med de øvrige regionrådene på Agder, vedtatt å samarbeide om et felles næringsforesightprosjekt for Agder.  I prosjektet skal vi  se på næringsutviklingen i Agder i et 20-årsperspektiv, med tanke på å...

Kontaktinformasjon:

Stilling i Østre Agder som utviklingsleder er vakant

Leder i Østre Agder næringsforum

Anne Torunn Hvideberg, næringssjef Tvedestrand                                              Tlf.909 87 098                                         E-post: anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no

Medlemmer

Bård Vestøl Birkedal
 Næringssjef Risør

Tlf: 481 03 455
E-post: bard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

 

Kåre Andersen, Næringssjef Arendal
Tlf: 902 38 777, E-post: kare.andersen@arendal.kommune.no

Bodil Slettebø, Næringssjef Grimstad
Tlf: 997 96 360, e-post: bodil.slettobo@grimstad.kommune.no

Næringssjef Risør
Tlf: 986 60 483, e-post: kamilla.solheim@risor.kommune.no

Ole Andreas Sandberg, Næringssjef Gjerstad
Tlf: 957 56 199, e-post: ole.andreas.liljedahl.sandberg@gjerstad.kommune.no

Liv Strand, Næringsrådgiver Vegårshei
Tlf: 482 58 695, E-post: liv.strand@vegårshei.kommune.no

Tarjei Retterhold, Næringssrådgiver Åmli kommune
Tlf: 371 85 261, e-post: Tarjei.retterholt@amli.kommune.no

Ole Tom Tjuslia, Næringsrådgiver Froland kommune
Tlf: 928 24 882, e-post: ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no