Næring- og samfunnsutvikling

Arbeidsplasser er viktig for vekst og samfunnsutvikling i Østre Agder. Hovedmålet i næring- og samfunnsarbeidet er at regionen skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn landsgjennomsnittet. Regionen skal utvikle gode lokalsamfunn tilrettelagt for tilflytting, nyetableringer, besøkende og lokalbefolkningen. Et felles regionalt næringssamarbeid skal bidra til samordning av ressursinnsatsen med sikte på å skape flere arbeidsplasser. Mandat for Østre Agder næring-og samfunnsutviklingforum.

For å skape bolyst, trivsel, identitet og samhørighet er kommunenes samfunnsutviklerrolle både stor og omfattende.  Næring- og samfunnsutvikling handler både om lokaler og arealer, men også om stedsutvikling, omdømmebygging, integrering og infrastruktur.  Regionen har mange oppgaver å ta fatt på og tilretteleggingen skal samordnes. Dette skjer i en erkjennelse av at kommunene tilhører en felles bo- og arbeidsmarkedsregion der alle er avhengige av hverandre for at vi sammen skal kunne bidra til vekst og utvikling.

Det direkte næringsarbeidet håndteres av næringsmedarbeidere i hver enkelt kommune.  Gjennom samarbeidet i Østre Agder løftes satsinger og problemstillinger som det er hensiktsmessig å løse felles.

2. mars 2021 utpekte KS og NHO, Arendal som en av to vinnere av årets vertskapskommuner for næringsutvikling. Prisen deles ut på bakgrunn av enkelttiltak som er satt i gang på et konkret område eller et godt helhetlig arbeid med bærekraftig næringsutvikling sammen med aktørene i næringslivet.

Samtidig, 3. mars 2021, presenterer styreleder i KS Agder, Gro Bråten, Grimstad kommune som vinner av årets lærlingekommune. Grimstad ligger nå øverst på lista for kommuner med over 20.000 innbyggere med flest lærlinger.

Dette indikerer at det pågår mye godt arbeid i regionen.

 

Ønsker du info om ledige næringsareal på Agder finnes den digitale kartløsningen  her: Digital kartløsning for ledige næringsarealer

Siri Asdal

Utviklingsleder næring og samfunn
Østre Agder IPR

Tlf: 995 10 141

Østre Agder næringsforum:

Strategisk plan – 2024/2028

Hopp rett ned til innholdet