Kommunal øyeblikkelig hjelp

Utfyllende opplysninger

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Østre Agder, Nissedal og Fyresdal. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KØH sammenlignet med innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. Sengeplassene er på Myratunet i Arendal og oppholdet vil normalt være 1-3 døgn. Utfyllende opplysninger om tilbudet foreligger på Arendal kommunes nettsider.

Ambulant KØH er et densentraliser der sykepleierne på avdelingen tilbyr behandling hjemme hos pasienten i tett samarbeid med KØH-lege. Det er fastlege/legevaktlege som vurderer om dette tilbudet er aktuelt for pasienten og tar kontakt med KØH-legen. Målet med ambulant KØH er å forebygge og avverge akutte sykehusinnleggelser.

Samarbeidet om Østre Agder KØH er regulert av en samarbeidsavtalesamarbeidsavtale mellom vertskommunen og de deltakende kommuner.

Utredning om videreført KØH samarbeid i Østre Agder

Agenda Kaupang as gjennomførte på oppdrag fra Helse- og omsorgslederforum og styret i Østre Agder en evaluering av KØH-tilbudet og videreføring av dette. Det foreligger en rapport fra dette arbeidet.