Helse

Østre Agder samordner en omfattende fellessatsning for de åtte kommunene. De tyngste satsningene omfatter felles oppfølging av Samhandlingsreformen, herunder samarbeid med Sørlandet sykehus HF og felles Kommunal øyeblikkelig hjelptilbud ved Myratune og Feviktunet. Samarbeidet har og en stek satsning på økt bruk av velferdsteknologi i samarbeid med Helsedirektoratet.

Samhandlingsreformen

Kommunene har siden starten av 2012 samarbeidet om iverksetting av intensjonene i samhandlingsreformen. Dette innebærer koordinert innsats overfor Sørlandet sykehus HF med sikte på å skape et godt helsetilbud for medlemskommunene. For tiden ivaretar Østre Agder sekretariatsfunksjonen for samarbeidsorganet som er etablert med sikte på å skape godt samarbeid mellom sykehuset og lokalt folkevalgt nivå.

De åtte kommune sammen med Fyresdal og Nissedal fra Telemark har gått sammen om å etablere et kommunalt øyeblikkelig hjelptilbud – KØH. Tilbudet er lokalisert til Myratunet i Arendal kommune. Er kan det bli gitt et tilbud til inntil 10 pasienter på samme tid. For tiden utredes muligheten for å etablere KØH-tilbudet ved sykehuset, samlokalisert med nye lokaler for regionens legevakttilbud. Kommunene har ansatt Harry Svendsen som samhandlingskoordinator.

Felles innsats for å styrke bruk av velferdsteknologiske løsninger

Teknologiske løsninger gir verdifulle bidrag til å styrke omsorgstilbudet og å øke kvaliteten i det tilbud som gis. Samarbeidskommunene har valgt å engasjere en felles e-helse og velferdsteknologi medarbeider. Han har fått kontorsted i Risør kommune, men arbeider bredt i alle de deltakende kommunene.

Med støtte fra Helsedirektoratet har det foregått utprøving av digitalt nattilsyn i kommunene Risør, Arendal og Grimstad. Dette utvides nå til å omfatte Tvedestrand. Erfaringen både fra pasienter, pårørende og medarbeidere i omsorgstjenesten er god. Derfor utvides nå tilbudet til stadig flere brukere. Grimstad tar i bruk digitalt låssystem hos stadig flere brukere av hjemmetjenester. Erfaringene er meget gode og metodikken er meget aktuell for de andre samarbeidskommunene.

Felles satsing i kommunene på ehelse og velferdsteknologi

Kommunene i Østre Agder går sammen om en felles satsning på ehelse og velferdsteknologi. Bakgrunnen er en forventning til at eksisterende og framtidige teknologiske løsning vil bidra til å endre kommunens helse- og omsorgstilbud. Ambisjonen er både økt kvalitet i tjenestene og styrket kapasitet. Det er viktig å målrette innsatsen mot de pasientgrupper som har størst behov. For å koordinere og initiere økt satsing i kommunene går de åtte kommunene sammen om å tilsette en prosjektleder for to år med mulighet til forlening til tre år fra årsskiftet 2013/2014.

Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Østre Agder KØH ved Myratunet og Feviktunet

Delprosjekt – Gode pasientforløp

E-helse og velferdsteknologi

Telemedisinske løsninger