Helse- og omsorgslederforum

Helse- og omsorgslederforum (HLF) er et rådgivende organ som skal fremme samhandling innenfor fagfeltet helse,- omsorg og levekårsfeltet mellom kommunene i Østre Agder. HLF består av lederne innenfor fagfeltet fra hver av de åtte kommunene, samt tillitsvalgte fra Delta, Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Fylkesmannen deltar som observatør. HLF er styringsgruppe for alle fellesprosjekter.

Prioriterte satsingsområder 2016:

 • Samhandling med Sørlandet sykehus HF (SSHF) og kommuneregioner på Agder
 • Akuttmedisinske tjenester
 • E-helse og velferdsteknologi
 • Kompetanse, kvalitet og forskning
 • Psykisk helsearbeid og rusbehandling
 • Samfunnsmedisinsk arbeid
 • Folkehelse, levekår og tidlig innsats

Helse- og omsorgslederforum oppgaver:

 • være rådgivende og innstille i saker innenfor helse- og omsorgsfeltet til rådmannsutvalget
 • være rådgivende i andre spørsmål etter anmodning fra rådmannsutvalget
 • være styringsgruppe for prosjekter innenfor helse- og omsorgsfeltet i Østre Agder
 • foreslå og følge opp tiltak som bidrar til kompetanse – og kvalitetsutvikling av tjenestetilbudet i hver kommune
 • være rådgivende faggruppe der en av kommunene har vertskommuneansvar
 • fremme samhandling mellom kommunene innad i Østre Agder, og mellom kommunesamarbeidet i Østre Agder og SSHF
 • representere Østre Agder i «Regionalt samarbeidsutvalg» (samhandlingsorgan mellom kommunene i Østre Agder og SSHF
 • iverksette, følge opp og evaluere prosjekter som fremmer samhandling mellom kommunene på Agder og SSHF.

Organisering og aktivitet
HLF er et underutvalg som består av lederne av helse – og omsorgstjenesten i de åtte deltakerkommunene i Østre Agder. Representanter fra ansattes organisasjoner samt representanter fra Fylkesmannen har observatørstatus med møte – og talerett.

Kontaktinformasjon:

Harry Svendsen,
Samhandlingskoordinator

Adresse:
Sam Eydes plass 2,
4891 Grimstad

Telefon:
91662944

Epost:
Harry.Svendsen@ostreagder.no