Samarbeid

 

Østre Agder kommunene gjennom fagutvalg for digitalisering vurderer å ha et godt, viktig og gjensidig nyttig samarbeid internt i Østre Agder innen ehelse. Kommunene har IKT Agder som sin IT avdeling. IKT Agder samarbeidet består pr. i dag av 14 eierkommuner samt Agder fykeskommune. Videre samarbeides det tett med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester USHT Øst og Vest, og med kommunene i Agder blant annet gjennom ulike fora som DigiAgder og RKGehelse med flere. Videre pågår det et tett samarbeid med Sørlandet Sykehus HF, I4Helse og andre sentrale aktører lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom EU prosjekter. Viktige prosjekter og satsninger er blant annet Innovasjonspartnerskap Velferdsteknologi Agder, Nasjonalt velferdsteknologiprogram, KS prosjekter, Felles kommunal journal, Crane, I2I, Kommunalt responssenter, Digital hjemmeoppfølging og IKT Seniorer Agder.

 

Årlig arrangeres konferansen Samarbeid om velferdsteknologi Agder (SOVA), som er en tverrfaglig konferanse med fokus på ledelse i endring, innovasjon og erfaringsdeling om pågående regionale og nasjonale prosjekter innen ehelse og velferdsteknologi. Konferansen er et samarbeid med USHT Agder Øst og vest, Statsforvalteren i Agder, Universitetet i Agder ved senter for e-helse, I4Helse AS og Regional koordineringsgruppe (RKG) e-helse og velferdsteknologi Agder hvor alle kommunene er representert. Målgruppen er ledere i helse- og omsorgssektoren, fagpersoner i kommunene, brukerorganisasjoner, IKT rådgivere, forskningsmiljø, politikere, leverandører og andre som har interesse av tjenesteinnovasjon og implementering av e-helse og velferdsteknologi i kommunene.

 

Mer informasjon;

Crane: C3- Senter for fremtidig helse (UIO) Prestisjeprosjekt gjør Agder til Europas laboratorium for fremtidshelse

Innovasjonspartnerskap Velferdsteknologi Agder ,-prosjektside   

KS nasjonale prosjekter innen digitalisering/ehelse 

From isolation to inclusion- Fair Care (I2I)- EUs prosjektside

Felles kommunal journal – KS prosjektside 

Utvikling og teknologibruk for eldre og digitalt utenforskap IKT Seniorer Agder

Digital hjemmeoppfølging Agder presentasjon SOVA 2022  og sluttrapport  Rapporter fra Helsedirektoratet, Digital hjemmeoppfølging (sluttrapporter), medisinsk avstandsoppfølging, velferdsteknologi til barn og unge med medfødte eller tidlige ervervet funksjonsnedsettelser 

 

Kommunalt responssenter Kristiansand – nettside og informasjon om mottak og digitale tilsyn. 

 

Velferdsteknologiske trygghetsteknologier, som kan leveres på Agder i tilknytning til responssenteret (link); Trygghetsalarm, kameratilsyn, sengesensor, døralarm. stedslokalisering (GPS), alarm etter anfall, røykalarm, medisineringsstøtte og elektronisk dørlås.

 

 

 

 

 

Hopp rett ned til innholdet