Digitalisering

Østre Agder har fra 2013 vært et av de faglige tyngdepunktene på Agder i arbeidet med økt digitalisering av helsesektoren.  Økt satsing på digitalisering i helse- og omsorgstjenesten kan bidra til bedre og tryggere helsetjenester for innbyggerne, og en mer effektiv helse- og omsorgssektor.

Kommunene i Østre Agder har forankret en digitaliseringsstrategi for helse 2020-2024. Digitale løsninger skal inngå som en del av tjenesteutviklingen i tillegg til økt fokus på organisatoriske forhold, målrettede tiltak og gevinstrealisering. Dette vil sikre økt digital kompetanse hos alle medarbeidere i tjenesten. Behovsdrevet innovasjon skal være førende for Østre Agders arbeid i å utvikle digitale helsetjenester, da det handler om å forstå brukernes eksisterende og fremtidige behov.  Digitaliseringsrådets rapport fra 2020 viser til at en må tenke som brukeren, og ikke brukeren om en skal lykkes med å skape gode helhetlige og sammenhengende tjenester til det beste for brukeren.

Tiltak som er gjennomført er en kombinasjon av egne tiltak i den enkelte kommune, og regional deltakelse. Østre Agder har hatt en viktig rolle i utviklingen av det regionale digitaliseringsarbeidet på Agder gjennom det regionale KS digitaliseringsnettverket DigiAgder  og RKG ehelse. Østre Agder kommunene samarbeider om felles Kommunal responssenter med flere Agder kommuner, hvor Kristiansand kommune er vertskommune. IKT Agder er Østre Agder kommunenes IKT-leverandør.

Videre har Østre Agder kommunene og IKT Agder samarbeid med UIA, CAIR, USHT Agder Øst, I4Helse samt et aktivt næringsliv og IKT miljø i Agder.