Helse og omsorg

Kommunene har ansvar for å gi innbyggerne gode og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnivå. Østre Agder – samarbeidet tilrettelegger for et utstrakt samarbeid innenfor helse, omsorgs og levekårsfeltet. Samarbeidet omhandler interkommunal legevakt, døgnbasertøyeblikkelig hjelp – tilbud og krisesenter. Østre Agder – samarbeidet koordinerer også det lovpålagte samarbeid kommunene med Sørlandet sykehus helseforetak (SSHF). Mandat for helse og omsorgslederforum.

Kommunene i Østre Agder har siden iverksettelsen av Samhandlingsreformen i 2012 samarbeidet med øvrige Agderkommuner og Sørlandet sykehus HF (SSHF) for å utvikle Helsefellesskapet på Agder.

Østre Agder og øvrige Agderkommuner har inngått et formalisert samarbeid med Sørlandet sykehus HF og Universitetet i Agder (UiA) gjennom det såkalte OSO – samarbeidet hvor siktemålet er å fremme forskning, innovasjon og utdanning. Samarbeidet er forankret i lov om kommunale helse – og omsorgstjenester og lov om spesialisthelsetjenesten.

Helsefellesskapet på Agder
Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 var å opprette 19 helsefellesskap. Helsefelleskapet på Agder består av alle 25 kommuner på Agder, SSHF, fastlegerepresentanter og bruker-organisasjonene. Formålet med møteplassen er å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres.


For å sikre god samordning av 25 kommuner er det etablert et interkommunalt organ på Agder knyttet til helseområdet. Kommunens overordnede strategisk organ (KOSS) koordinerer og leder og samordner den kommunale arbeidet i helsefelleskapet.

Les mer om Helsefelleskapet på Agder og KOSS her.

Forskningssamarbeidet innenfor helse på Agder

Østre Agder – samarbeidet utarbeidet i 2019 strategidokumentet «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv» innenfor forskning, utvikling, innovasjon. Planperioden er fra 2020 til 2024.
 Målet er at Østre Agder – samarbeidet skal være i front for å utvikle og ta i bruk forskningsbasert kunnskap innenfor  helse, omsorg og levekårstjenestene, og være en av fylkets fremste «kommuneklynger» innenfor FoUI i helse, omsorg og levekår på Agder. Les mer om dette her.

 

Hopp rett ned til innholdet