Digitalisering

Østre Agder har siden høsten 2013 hatt digitalisering av helse og omsorgssektoren som satsningsområde. Regionen er blant annet aktivt med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet «SAMVEIS». Regionen, med deltakende kommuner, har i tillegg til dette flere pågående prosjekter innenfor feltet. Østre Agders ambisjoner er å styrke og utvikle kompetansen på fagfeltet samt å utvikle og drive frem innovative prosesser i helse- og omsorgssektoren .

Hva er eHelse- og velferdsteknologi?

eHelse- og velferdsteknologi er et begrep som brukes om teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, selvstendighet og livskvalitet gjennom varsling ved fall, risikofylt vandring, brann, sengevæting, vannlekkasje m.m. eHelse- og velferdsteknologi kan også gi støtte og økt hverdagsmestring gjennom daglig støtte; hukommelse, planlegging, struktur, hverdagsaktivitet og kan tilrettelegge for økt sosial kontakt.

Om begrepet

Det eksisterer mange definisjoner på begrepet “eHelse- og velferdsteknologi”. Det kan sees på som en samlebetegnelse eller et «paraplybegrep» som omfatter ulike former for teknologi og bruksområder. En av de mest anerkjente norske definisjonene stammer fra «Norges offentlige utredninger» og lyder:

«Teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon».

Dette er en bred definisjon som gir en god forståelse for hva begrepet innebærer. eHelse- og velferdsteknologi omfatter i tillegg undergrupper som for eksempel: «Telemedisin», «smarthusteknologi», «assisterende teknologi», «trygghetsteknologi», «telecare» og «telehealth».

Innovasjon & nytenkning

Det er spesielt fire utviklingstrekk som medfører stort behov for nytenkning og innovasjon framover:

  • Sterk økning i antallet eldre mennesker
  • Begrenset tilgang på helse- og omsorgspersonell
  • Begrenset rom for økning av de økonomiske rammene for tjenesten
  • Økt behov for egenmestring, selvstendighet og normaliserte boformer for personer med kroniske sykdommer og kognitive funksjonshemninger

Behovet for helse- og omsorgstiltak øker sterkt med økende alder og sykdomsbildet i en aldrende befolkning er komplekst og sammensatt. Derfor er antallet eldre innbyggere en viktig indikator for å forutse økt behov for helse- og omsorgstjenester. Levealderen øker og vi holder oss friskere lengre, noe som bidrar til at tjenestebehovet oppstår senere. Dette demper effekten av så mange flere eldre. For Østre Agder er det snakk om en økning på ca. 70 prosent, fra ca. 6.400 i år 2015 til ca. 10.900 i år 2030. Dette representerer en formidabel utfordring for kommunene.

Å tilby mest mulig “normale” boformer og støtte og stimulere til bedre livskvalitet og selvbilde gjennom selvstendighet og mestringsopplevelse har lenge vært en målsetting. Velferdsteknologi åpner mange muligheter for bedret sikkerhet og mer selvstendig mestring av utfordringer knyttet til både helse og dagliglivets funksjoner for personer med kroniske sykdommer og kognitive funksjonshemninger.