Kick-off for strategisk samarbeid med Pågang næringshage 8. juni

Kick-off for strategisk samarbeid med Pågang næringshage 8. juni

Kompetansepilot Agder er en del av en nasjonal satsing med fokus på kompetanseutvikling. Bakgrunn for satsingen er de store endringene i arbeidslivet knyttet til digitalisering, automatisering og det grønne skiftet. I tillegg kommer demografiske endringer,...
Agder symbiose

Agder symbiose

I går hadde Agder symbiose-samarbeidet Sirkulærøkonomi – Agder fylkeskommune (agderfk.no) informasjons-/inspirasjonsmøte med næringssjefer i Østre Agder-samarbeidet.Møtet ble holdt i lokalene til nye, flotte Tvedestrand videregående skole – hvor det også...
Kontaktmøte i Flødevigen

Kontaktmøte i Flødevigen

Fredag 1.april hadde representantskap i Østre Agder IPR og næringsforum sitt årlige kontaktmøte. Møtet var lagt til Havforskningsinstituttets avdeling i Flødevigen på Hisøy. Forskningsleder, Jan Atle Knutsen, informerte om Flødevigens rolle. Virksomhetens har en...
Mer kunnskap om sjøarealene i Agder

Mer kunnskap om sjøarealene i Agder

Det er et ønske både fra sentrale og lokale myndigheter at det skal tilrettelegges for økt blå vekst og næringsutvikling knyttet til kysten. Arbeidet med å samle og analysere arealbruken i Agder er nå i gang. Arbeidet startet i januar 2022 og blir utført av NIVA,...
Bli barnehagelærer på deltid

Bli barnehagelærer på deltid

Universitetet i Agder tilbyr distriktsvennlig barnehagelærerutdanning i Østre Agder med oppstart høsten 2022. Som student på den distriktsvennlig barnehagelærerutdanningen kan du, på deltid, ta bachelorutdanningen over fire år. Utdanningen er samling- og nettbasert...
Ny leder og nestleder i Partnerskapet Blå vekst Agder

Ny leder og nestleder i Partnerskapet Blå vekst Agder

Partnerskapet Blå Vekst Agder er dannet for at de deltagende 11 kommunene på en best mulig måte kan bidra til gjennomføring av den til enhver tid gjeldende nasjonale havstrategien. I region Østre Agder deltar kommunene Arendal, Grimstad, Tvedestrand og Risør i...

Naturbasert reiseliv-en megatrend i vekst!

Mens enkelte regioner i Norge opplever tegn på overturisme og strandsonen langs sørlandskysten er under sterkt press ligger Nidelva der, innbydende og attraktiv, med et stort uforløst potensial. Kommunene Fyresdal, Nissedal, Åmli og Froland har sammen med sine...

Ro-og padleled i Agder-mer enn et turforslag

En ro- og padlerute er mer enn et turforslag fordi ruta har en fysisk forankring og en kvalitetssikret risikoanalyse i bunn. I samarbeid med Norges padleforbund og DNT Sør er arbeidet med padleruter i Østre Agder i gang. Fase1 skal definere en sammenhengende led med...

Drøftingene i formannskapene er i gang

Som en oppfølging av formannskapssamlingen i januar vedtok styret å følge opp innspillene ved å gjennomføre en «øvelse» i de åtte formannskapene. Grunnet situasjonen rundt Coronapandemien ble øvelsen utsatt, men nå er drøftingen i gang og samtlige formannskap...

Felles formannskapssamling for åtte kommuner på Universitetet i Agder

Ordfører i Arendal, Robert Cornels Nordli, ledet felles formannskapssamling vel i havn onsdag 15. januar. Samlingen ble holdt på Campus Grimstad med Vertskapsrollen som tema. Programmet hadde fokus på hvordan kommunene best kan opptre for å være næringsvennlige....

Næringsattraktive kommuner i Østre Agder

Rapporten om Østre Agder kommunenes næringsattraktivitet er nå klar. Undersøkelsen avdekker flere områder med forbedringspotensial i samtlige kommuner. Undersøkelsen avdekker også at utfordringene er ulike i de ulike kommunene. Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei,...

Undersøkelsen om næringsklimaet i kommunene er nå avsluttet.

1231 bedrifter i syv av kommunene i  Østre Agdersamarbeidet er forespurt om å delta i en undersøkelse om næringsklimaet i sin kommune. (Arendal kjører parallell undersøkelse som oppfølging av fjorårets) Da fristen utløp mandag 14. oktober hadde 510 bedrifter...
Positivt møte med barne-og familieministeren i Oslo

Positivt møte med barne-og familieministeren i Oslo

2. og 3. mai møttes rådmannsutvalget og styret i Østre Agder regionråd til felles styre- og informasjonsmøte i Oslo. En av postene på programmet var møte med barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Første dag omhandlet satsing på forskning, utvikling og...