Skifte av administrativ leder for Østre Agder-samarbeidet IPR

30.april 2024 blir det skifte av administrativ leder for samarbeidet. Ole Jørgen Etholm som har hatt lederansvar helt tilbake til 2008 når samarbeidet ble etablert går av med pensjon. Siri Sølvberg Andersen er tilsatt som ny administrativ leder: Hun kommer fra en...

Spørreundersøkelse til deltakere i Østre Agder-samarbeid

Høsten 2023 gjennomførte Østre Agder-samarbeidet IPR en undersøkelse blant de fleste medlemmer i administrative utvalg opprettet av samarbeidet. Undersøkelsen ble sendt litt over 100 personer og samarbeidet mottok 74 svar. I representantskapsmøtet 26.januar 2024...
Tildeling av pris etter forslag fra Østre Agder HR-forum

Tildeling av pris etter forslag fra Østre Agder HR-forum

LIM-prisen (Likestillings- Inkluderings- og Mangfoldsprisen for Agder 2022 ble tildelt til Friluftsrådet Sør og initiativtaker Andres Eikin for deres nyskapende initiativ for å etablere alternative turløyper for brukere av rullestol. Løypene har fått ulik...
Uttale bestillingsprosessen for neste generasjon langdistansetog

Uttale bestillingsprosessen for neste generasjon langdistansetog

Østre Agder-samarbeidet mottok en henvendelse fra Arendalsbanens venner der kommunene ble oppfordret til å uttale seg i forbindelse med at Norske tog as som anskaffer tog til den norske jernbanen skal anskaffe nytt materiell til langdistansetogene. Representantskapet...
Studiebesøk fra representantskapet 5. og 6.mai 2022

Studiebesøk fra representantskapet 5. og 6.mai 2022

Under besøket var det møte på Stortinget der vi under møtet med en stor gruppe med representanter tok opp følgende saker* Utfordringer Arendal kommune og regionen stilles overfor i forbindelse med etableringen av Morrow Batteries as.* Status for å få etableringen av...

Formalisering av Fagutvalg for beredskap

Østre Agder rådmannsutvalg vedtok i sitt møte 13.januar 2021 Mandat for Østre Agder fagutvalg for beredskap. Kommunene i Østre Agder har samarbeidet om beredskap fra tidligere, men det var et felles ønske å integrere dette i arbeidet som skjer innenfor rammen av Østre...

Ny medarbeider i Østre Agder IPR

Fra årsskiftet er Christina Bjørke Berntsen tilsatt i stillingen som digitaliseringsrådgiver innen helse-, omsorg- og levekårsfeltet. Hun trer inn i den stillingen som tidligere hadde betegnelsen E-helsekoordinator. Christina Bjørke Berntsen (46) er utdannet...

Avlysning av planlagt styremøte 13.mars 2020

Styremøtet 13.mars ble avlyst med bakgrunn i den pågående smittesituasjonen knyttet til korona. Av hensyn til fristen for å komme med innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030 ble det avgitt et administrativt innspill til...

Arendal kommune er første kommune med kjernejournal

Alle innbyggere i Norge har fått sin kjernejournal. Den er innført på alle sykehus, legevakter og 90 prosent av fastlegekontorene. I løpet av 2020 vil flere kommuner ta i bruk kjernejournal. Østre Agder kommunen Arendal ble første kommune og startet med kjernejournal...

Samarbeid om velferdsteknologi Agder

Påmeldingen til konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi Agder» er åpnet og vi ønsker deg/ dere velkomne som deltagere. Utviklingssentrene i Aust- og Vest Agder har på ny gleden av å arrangere konferansen i samarbeid med Fylkesmannen i Agder, Universitetet i Agder...
Samling av formannskap i Østre Agder 8.januar

Samling av formannskap i Østre Agder 8.januar

Styret hadde invitert formannskapene til å diskutere det regionale samarbeidet i Østre Agder. Statssekretær Aase Marthe Horringmo fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet redegjorde for regjeringens ambisjoner knyttet til videre arbeid med sikte å endre...
Åpning av videreutdanning i engelsk for lærere i grunnskolen

Åpning av videreutdanning i engelsk for lærere i grunnskolen

Styreleder Per Kristian Lunden i Østre Agder åpnet videreutdanning i engelsk for grunnskolelærere. Universitetet i Agder står for opplæringstilbudet som vil bli gitt ved Eureka kompetanse i Arendal. Syv av medlemskommunene har deltakere på opplæringen. Interessen var...

Styret vedtar forslaget til betalingsmodell for interkommunale samarbeid

Forslaget til betalingsmodell for interkommunale samarbeid ble behandlet i styremøtet 31.mai. Forslaget har vært til behandling i de deltakende kommuner. Det var basert på et utkast fra rådmennene som var resultatet etter at alle måtte fire på sine primære standpunkt....

Forslaget til nye vedtekter er vedtatt

Styret i Østre Agder vedtok i sitt styremøte 31.mai 2018 forslaget til vedtekter. Forslaget er behandlet i de åtte deltakerkommunene og alle har fattet enstemmige vedtak om å støtte utkastet til nye vedtekter. I forhold til det opprinnelige forslaget er avsnitt...
Hopp rett ned til innholdet