Kommunene i Østre Agder styrker samarbeidet innenfor helseområdet.
I 2019 ble det vedtatt en felles satsing på forskning, utvikling og innovasjon innen helse, omsorg
Gjennom prosjektet «Kunnskapsløft for bedre helse og gode liv».

Helse- og omsorgstjenestene er under press. Kommunehelsetjenesten får stadig flere og mer komplekse oppgaver. Nye medisinske og teknologiske muligheter og nødvendigheten av bærekraftige tjenester krever mer forskningsbasert kunnskapsgrunnlag for beslutninger og prioriteringer. Fremtidens utfordringer må møtes med styrket kunnskapsbasert praksis som støtter seg på kunnskap og erfaring fra brukere, klinisk arbeid og forskning.

Målet for prosjektet er å etablere et klyngesamarbeid der kommunene i Østre Agder sammen bidrar til kunnskapsutvikling, nyskapings – og læringsprosesser ved bl.a tjenesteutvikling og forskningsdrevet innovasjon. Se nærmere omtale her om “Helseklynge”.

I 2021 har kommunene gjennomført et delprosjekt kalt «Bærekraftige helse – og omsorgstjenester».

For å sikre at dette arbeidet videreføres har de åtte kommunene videreført satsingen på følgende måte:
• Det er ansatt en analyse – og FoUI – rådgiver i 50 % stilling ut 2024 og deltidsstilling i 20% som er et samarbeid mellom Universitet i Agder og Østre – Agder – kommunene
• Det opprettes et eget fagutvalg for analyse – og kunnskapsutvikling hvor alle kommunene er representert.

Hopp rett ned til innholdet