Det er et ønske både fra sentrale og lokale myndigheter at det skal tilrettelegges for økt blå vekst og næringsutvikling knyttet til kysten. Arbeidet med å samle og analysere arealbruken i Agder er nå i gang. Arbeidet startet i januar 2022 og blir utført av NIVA, ledet av Federico Gaeta Haaland. Oppdraget går ut på å samle ny kunnskap blant annet for rekreasjonsområder, havner, akvakultur, fiskefelt, vannkvalitet og sårbare naturtyper. Arbeidet skal gjøre totalvurderinger for hver av de 11 kystkommunene som inngår i Partnerskapet Blå Vekst Agder, samt komme med konkrete forslag til egnede areal til bærekraftig havbruk. Arbeidet sluttføres ultimo 2022.