24.juni informert Biozin gjennom en pressemelding om at det er inngått en omfattende samarbeidsavtale mellom selskapet og teknologileverandøren Shell. Avtalen innebærer at Shell blir direkte involvert i etableringen av et fullskala produksjonsanlegg for avansert bioråolje i Åmli. Det økonomiske bidraget fra Shell øker fra 30 mill.kr til 60 mill.kr. Avgjørende for at en har kommet så langt er Bergene Holm som med sin brede kompetanse og erfaring fra treindustri og håndtering av råstoff fra skogen har vist evne og vilje til å tenke nytt om utnyttelse av skogressursene.

Kommunene i Østre Agder-samarbeidet står samlet bak Åmli kommunes tilrettelegging for etableringen gjennom Jordøya tomteutvikling som bidrar til tilrettelegging av tomt for satsningen.

Produksjon av biodrivstoff fra skogsavfall representerer en viktig satsing mot FN`s bærekraftmål. Østre Agder er stolte deltakere i dette nyskapingsarbeidet og ser forventningsfullt fram mot endelig investeringsbeslutning i 2023.