Mens enkelte regioner i Norge opplever tegn på overturisme og strandsonen langs sørlandskysten er under sterkt press ligger Nidelva der, innbydende og attraktiv, med et stort uforløst potensial.

Kommunene Fyresdal, Nissedal, Åmli og Froland har sammen med sine respektive fylkeskommuner utarbeidet en mulighetsstudie for naturbasert reiseliv langs Nidelva. Studiens grunnleggende ide er hvordan man kan utnytte kraften i vannet på en ny måte.

Til tross for vekst i markedet for naturbasert reiseliv både internasjonalt og nasjonalt har det til nå ikke vært et stort fokus på å sette gode rammer for utvikling av denne type reiseliv i vår region.

Gjort riktig kan en både skape betydelig vekst og samtidig bygge infrastrukturen på en måte som gjør at en unngår overturisme. Mulighetsstudien er nå ferdig og det foreslås videre at det etableres et forprosjekt på veien mot et hovedprosjekt.