Å stå utenfor arbeidslivet kan ha alvorlige økonomiske og sosiale konsekvenser. Det hindrer også samfunnet i å få mobilisert innbyggernes ressurser.

Som et tiltak i Kompetansestrategi Agder 2030 søker nå Agder fylkeskommune om et treårig prosjekt som handler om å ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet. Østre Agder regionråd har akseptert deltakelse i prosjektet i form av egeninnsats. Det er søkt Kompetanse Norge om tilskudd på 4,4 mill. Svar på søknaden vil foreligge medio oktober 2020.

Prosjektet har et tydelig distriktsperspektiver og skal bidra til mobilisering av kompetanseheving i distriktene og skape en kultur for «å lære hele livet», både fra virksomheters perspektiv og fra et innbyggerperspektiv. Målgruppen er bedrifter i privat og offentlig sektor i Distrikts-Agder. Innsatsen skal rettes mot delregioner med overvekt av distriktskommuner på SSBs sentralitetsnivå 5 og 6 og områder med særlige utfordringer, f.eks. små arbeidsmarkeder, lavt utdanningsnivå og lang avstand til studiested. I Østre Agder er kommunene Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei og Åmli definert som aktuelle.

Nyhet fra Regjeringen.no 28.10.20 – Tildeling av midler til prosjektet