Som en oppfølging av formannskapssamlingen i januar vedtok styret å følge opp innspillene ved å gjennomføre en «øvelse» i de åtte formannskapene. Grunnet situasjonen rundt Coronapandemien ble øvelsen utsatt, men nå er drøftingen i gang og samtlige formannskap planlegger å ha gjennomført øvelsen i løpet av oktober. Grimstad var først ute og diskuterte saken i formannskapsmøte 24.09.

Øvelsen fikk navnet; Hvordan bidra til positiv samfunnsutvikling i Østre Agderregionen-en felles øvelse. Drøftingene i formannskapene skal fokusere på hvilke forutsetninger som må på plass for at regionen i fellesskap skal kunne jobbe med muligheter og utfordringer i forhold til et ønske om vekst i folketall og næringsliv. Resultatene av drøftingene sendes sekretariatet som deretter samler innspillene for fremlegging til styret. Styret vil deretter ta stilling til hvordan resultatene skal brukes i videre utvikling.