Rapporten om Østre Agder kommunenes næringsattraktivitet er nå klar. Undersøkelsen avdekker flere områder med forbedringspotensial i samtlige kommuner. Undersøkelsen avdekker også at utfordringene er ulike i de ulike kommunene.

Grimstad, Tvedestrand, Risør, Vegårshei, Froland, Åmli og Gjerstad kommuner inngår i undersøkelsen, mens Arendal har valgt å gjennomføre sin egen parallelle undersøkelse. Tallene fra Arendal er likevel tatt med for å øke sammenligningsgrunnlaget for de øvrige kommunene i regionen. 519 bedrifter har svart, svarprosenten ansees som høy, men fordeler seg noe ulikt mellom kommunene. I sum representerer svarbedriftene omkring 45 prosent av sysselsettingen i privat sektor i kommunene. Undersøkelsen kartlegger 6 ulike områder som antas å ha innvirkning på hvor næringsvennlig kommunene oppfattes å være.

Selv om svarprosenten er høy, er antallet respondenter i noen av de mindre kommunene relativt lite og enkeltsvar kan derfor gi store utslag. Det fremkommer store variasjoner både samlet sett og for enkeltkommuner. I sum ser vi at de største kommunene i snitt scorer lavere på undersøkelsen enn hva de mindre kommunene gjør. Dette er for så vidt forventet fordi mindre kommuner har større mulighet for å være ‘tettere’ på innbyggerne enn hva de større kommunene har.

På et overordnet nivå kan vi likevel si at respondenter fra varehandel og næringsrettet tjenesteyting gir kommunene noe mer negativ tilbakemelding enn respondenter fra andre næringer. Mest positive er respondentene fra industri og primærnæringene.