Styret hadde invitert formannskapene til å diskutere det regionale samarbeidet i Østre Agder. Statssekretær Aase Marthe Horringmo fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet redegjorde for regjeringens ambisjoner knyttet til videre arbeid med sikte å endre kommunestrukturen. Videre redegjorde hun for premisser for interkommunalt samarbeid slik disse vil styres gjennom ny kommunelov som er vedtatt i stortinget.

Professor Dag Ingvar Jacobsen gjennomgikk forskning som foreligger på interkommunalt samarbeid. Herunder nødvendigheten av slik samarbeid, men også de demokratiske utfordringer som følger av slikt samarbeid.

Med grunnlag i de to innledningene fikk de folkevalgte anledning til å drøfte det interkommunale samarbeidet særlig i perspektiv av de endringer som følger av at nytt Agder vil være på plass fra 1.januar 2020.

Sekretariatet har utarbeidet et notat som redegjør for noen av de synspunkt som framkom under samlingen. Vedlagt i notatet er også presentasjonene fra Statssekretær Aase Marthe Horringmo og Professor Dag Ingvar Jacobsen.

Foto: Vidar Fløde, agderposten.no

 

Hopp rett ned til innholdet