Forslaget til betalingsmodell for interkommunale samarbeid ble behandlet i styremøtet 31.mai. Forslaget har vært til behandling i de deltakende kommuner. Det var basert på et utkast fra rådmennene som var resultatet etter at alle måtte fire på sine primære standpunkt. Ved behandlingen i kommunestyrer og bystyrer sluttet syv seg til forslaget, mens Åmli valgt å si nei. Styret vedtok betalingsmodellen.

Styret anmodet Åmli om å forta en ny vurdering av om de kan akseptere modellen innen 31.august. Betalingsmodellen skal benyttes som grunnlag for budsjett 2019 med unntak av for brannvesenet der gjeldende modell også vil bli benyttet for 2019.

Det er aktuelt å vurdere betalingsmodellen brukt for brannvesenet fra 2020, men da med en korreksjon for brannordningen som vil gjelde for den enkelte kommune. Brannordningen er basert på det pågående ROS-arbeidet i regi av Østre Agder brannvesen. Forslag til ny samarbeidsavtale for brannvesenet er også under arbeid.

Hopp rett ned til innholdet