På rådmannsmøtet i Østre Agder 9.januar ble rådmennene orientert om innholdet i og konsekvensene av ny EU-lovgivning knyttet til kommunenes håndtering av personopplysninger. Orienteringen ble gitt av IKT-leder i Arendal Thomas Henriksen og Ragnhild Charlotte Rausandmoen. Det nye lovverket innføres fra 25.mai og fra dette tidspunkt må kommunene har forberedt seg på å ivareta kravene i det nye lovverket. For å påse at kommunene følger lovverket så skal det på plass en funksjon som personvernombud/personvernrådgiver. Den aktuelle medarbeideren skal aktivt bistå kommunene med å etablere rutiner og systemer som sikrer at lovverket ikke brytes. Ved brudd på dette lovverket kan kommunen stå overfor betydelige økonomiske krav, samt at slike saker kan få betydelig negativ effekt for kommunens renome.

Rådmennene arbeider videre med sikte på at denne forpliktelsen skal løses gjennom et interkommunalt samarbeidet med Arendal som vertskommune.