For å bidra til godt samarbeid mellom Sørlandet sykehus og kommunene i Østre Agder har en etablert Regionalt samarbeidsutvalg. På møtet fredag 17.november var det to saker til behandling.

Sykehuset og Arendal kommune har etablert et praktisk samarbeidsforum som møtes fire ganger årlig. En sentral utfordring for sykehuset har vært knyttet til at sykehuset har hatt mange pasienter fra Arendal i 2015 og 2016 som har blitt liggende på sykehuset etter at de er ferdig behandlet der. I 2017 er denne utfordringen vesentlig redusert gjennom bedre rutiner i kommunen og styrket kapasitet. Sykehuset understreker at dette har vært viktig for å gi sykehuset nødvendig kapasitet til å kunne ta inn nye pasienter akutt og for planlagte inngrep.

Videre har sykehuset og kommunen gjennomført en analyse med sikte på å kartlegge bakgrunnen for reinnleggelser ved sykehuset. Kommunen har gjennom dette arbeidet kartlagt svakheter i sine systemer ved mottak av pasienter fra sykehuset. Prosjektkoordinator redegjorde for denne undersøkelsen i regionalt samarbeidsutvalg. Konklusjonene framgår av presentasjonen.

Den andre saken som ble behandlet var Driftstilpasninger i psykiatrien. Avdelinngssjef Joyce Pigao gjorde rede for disse endringene der siktemålet er å kunne gi flere pasienter et tilpasset tilbud.