Styret ga i sitt styremøte 22.september 2017 følgende anbefaling i sak vedrørende sammenslåing av IKT-virksomhetene mot en stemme (representanten Jon Geir Smeland – Vegårshei)

  1. Styret i Østre Agder anbefaler kommunen og fylkeskommunen å fatte vedtak om å slå sammen IKT Agder og DDØ og å opprette den nye virksomheten IKT Agder i henhold til §27 i Kommuneloven.
  2. Styret i Østre Agder anbefaler at vedlagt forslag til vedtekter for IKT Agder legges til grunn for den nye virksomheten (med tillegget fra pkt 10).
  3. Styret i Østre Agder anbefaler at IKT Agder ved etablering lokaliseres to steder med hovedkontor i Arendal. En forutsetning for sammenslåing er at deler av fagmiljøet lokaliseres øst i fylket det vil si Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Gjerstad og Åmli.
  4. Styret i Østre Agder anbefaler at sammenslåingen av de 2 samarbeidene håndteres som en virksomhetsoverdragelse etter Arbeidsmiljøloven § 16 med de rettigheter og plikter for de ansatte som følger av denne lovbestemmelsen. I tillegg til dette legges det til grunn en egen avtale mellom partene som utdyper, supplerer og presiserer de ansattes rettigheter og plikter. Medarbeidere i ny virksomhet viderefører sine pensjonsrettigheter i KLP.
  5. Den sammenslåtte IKT-virksomheten overtar fra 1. januar 2018 alle passiva og øvrige forpliktelser IKT Agder IKS og DDØ på det tidspunktet har overfor eksterne virksomheter, herunder leverandører. IKT Agder IKS og DDØ overfører fra 1. januar 2018 alle aktiva som de på dette tidspunktet har, og som naturlig hører inn under virksomhetene, til den sammenslåtte IKT-virksomheten. Disse aktiva skal ikke verdsettes særskilt i denne prosessen. Eierinteresser baseres på eiernes budsjetterte kjøp fra IKT-samarbeidet.
  6. De to virksomhetene går inn med de verdier de besitter ved sammenslåingstidspunktet i en ny felles virksomhet uten at disse verdsettes og legges til grunn for framtidige eierinteresser. Unntatt fra dette er egenkapitalen i form av bankinnskudd i IKT Agder IKS på sammenslåingstidspunktet. En forutsetning for sammenslåingen er at likviditeten i form av bankinnskudd skal tilbakeføres eierne av IKT Agder IKS etter eiernes faktiske uttak av tjenester, med halvparten av innestående sum 1.juli 2018 og resten 1.juli 2019. Den nye IKT-virksomheten får anledning over tid til å bygge opp fond innfor en maksimal ramme på 10 millioner kroner for å kunne dekke svingninger i driftsutgiftene.
  7. Av hensyn til framdriften i den videre sammenslåingsprosess ber Østre Agders styre de deltakende kommuner og fylkeskommunen om å ta stilling til spørsmålet om sammenslutning innen utgangen av oktober 2017.
  8. Styret for Østre Agder legger til grunn at det nye samarbeidet etableres med styrende organer som overtar fullt driftsansvar hos alle ni eierne fra 1.1 2018. Det må påregnes at den praktiske gjennomføring av sammenslåingen vil trenge noe tid, kanskje hele 2018.
  9. Styret i Østre Agder legger til grunn at sammenslåingen av DDØ og IKT Agder IKS medfører mer kostnadseffektive og bedre tjenester for alle kommunene ved opprettelsen av det nye selskapet.
  10. Styret anbefaler at lokaliseringsspørsmål skal forankres politisk hos eierne og dette innarbeides i vedtektene.