Østre Agder har gjennom prosjekt i eget- og fylkeskommunalt regi vært involvert i en satsing mot å få etablert datasenter, og eventuelt annen kraftkrevende industri i landsdelen vår. Dette har vært viktig for å utnytte landsdelens store overskudd av grønn fornybar energi. Et konkret resultat som har kommet ut av denne satsingen er at Arendals Fossekompani jobber med konkrete planer om å etablere et datasenter på Gullknapp i Froland kommune.

Det fylkeskommunale prosjektet er nå avsluttet, men fylkeskommunene har vedtatt å opprette selskapet Invest in Agder. Invest in Agder skal ledes av innovasjon Norge og ha som formål å markedsføre attraktive areal i hele Agder, bygge opp en grønn datasenterklynge på Agder, og å sikre videre utvikling og nyetableringer innenfor kraftforedlende industri på Agder. Østre Agder kommer til å samarbeide tett med selskapet fremover.