På oppdrag av styret har styreleder og sekretariatsleder gjennomført en runde med møter i alle bystyrer og kommunestyrer.

På grunnlag av notatene utarbeidet etter hvert evalueringsmøte er det utarbeidet en redigert sluttrapport. Nå vil synspunktene fra de folkevalgte være en viktig premiss for forslag til endringer av samarbeidet.

Synspunktene fra de folkevalgte gir grunnlag for en grundig gjennomgang av vedtektene for samarbeidet med sikte på at disse skal avspeile forventningene eierne har til interkommunalt samarbeid.

Styret inviteres til å drøfte synspunktene som framkommer i sammendraget i styremøtet 22.september. Det foreligger forslag til vedtak som peker på faktorer det kan være ønskelig å ivareta når nye vedtekter skal vurderes.

Hvis framdriften blir som forventet skal styret kunne drøfte utkast til nye vedtekter i sitt møte 27.oktober. Da vil et forslag til nye vedtekter kunne sendes ut til kommunestyrer og bystyrer med sikte på å ha dem ferdig behandlet innen årsskiftet.