Styret i Østre Agder vedtok 31.05 å igangsette et felles prosjekt som heter  «Sammen for FoU for bedre helse- og omsorgstjenester i Østre Agder 2017 – 2020». FoU er en forkortelse for forskning og utviklingsarbeid, og begrepet dekker også kvalitetsforbedringer i tjenestene. Arbeidet skal ledes av en styringsgruppe hvor rådmann i Grimstad, Tone Marie Nybø Solheim er leder.
Målet med prosjektet er å bidra til at kommunene i Østre Agder sammen, og hver for seg, tar et større og mer selvstendig ansvar for å videreutvikle feltet forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse – og omsorgstjenester i de åtte kommunene. Prosjektet skal utforme felles prosjekter, dele erfaringer mellom kommunene og innhente erfaringer fra andre kommuner i Norge og andre land i Norden/EU. Østre Agder er tildelt 400.000 i prosjektmidler.
De første tiltak er allerede i gang. Kvalitetskoordinator i Tvedestrand kommune, Kristin Jeppestøl, starter opp et doktorgradsarbeid som forske på kvalitet og forbedringsarbeid i hjemmebaserte tjenester.  Et tilsvarende doktorgradsarbeid knyttet til ernæring for multisyke eldre er under planlegging i Arendal.

Hopp rett ned til innholdet