Gjennom lang tid er spørsmålet om etablering av en ny felles IKT-virksomhet ved sammenslåing av IKT Agder IKS og DDØ blitt utredet i regi av virksomhetene og Østre Agder. Rådmennene vil i sitt møte 16.august 2017 gi sin innstilling til styret i Østre Agder. Styret vil 25.august komme med en anbefaling overfor kommunestyrer og bystyrer vedrørende en eventuell sammenslåing. Også Aust-Agder fylkeskommune vil ta stilling til dette som en av eierne i IKT Agder IKS.

Til grunn for beslutningen foreligger det to eksterne utredninger som belyser forventede effekter av en eventuell sammenslåing. Videre foreligger det analyser som vurdere økonomiske og kvalitetsmessige effekter av sammenslåing. Saken og vedleggene til denne samt underlagsmaterialet for utredningen til Bouvet er tilgjengelig under nettsider under betegnelsen Planer og utredninger under overskriften IKT.