Sammen med ni andre regioner og kommuner i Norge, Sverige og Danmark har Østre Agder de siste 1,5 årene deltatt i et forskningprosjektet ledet av Telemarksforskning. Prosjektet har hatt fokus på tillit som en forklaring på hva som skaper vekst i en region, eller på et sted. Gjennom prosjektet har vi fått dokumentert at tillit er viktig. Høy grad av tilliten mellom ulike aktører i en kommune har sammenheng med vekst, og med høy grad av tillit i en region med mange kommuner kan man få større effekt av regionale prosesser, og dermed bidra til vekst i hele regionen. Gjennom bruke av både kvalitative og kvantitative metoder har vi fått et godt utgangspunkt for å forstå de utfordringene regionen og kommunene har, og hvordan vi kan jobbe med temaet.  Resultatene og erfaringene fra forskningsprosjektet vil bli brukt i en videre satsing på temaet i Østre Agder.

Bilde fra avsluttende samling i Nässjö, Sverige. Deltagere fra Kompetansesenteret for distriktsutvikling, Telemarksforskning og ti norske, svenske og danske kommuner og regioner.

Hopp rett ned til innholdet