Rådmannsutvalget i Østre Agder vedtok 07.juni å invitere formannskapene i alle kommunene med på en heldagssamling for å diskutere en felles næringsarealstrategi for hele Østre Agder.

Siden november 2016 har kommunene i Østre Agder samarbeidet om en felles næringsarealguide der regionens mest attraktive næringsareal, på tvers av kommunene, markedsføres (www.arealguiden.no/ostreagder). Med dette som utgangspunkt er det i vår felles strategiske næringsplan, og i vårt arbeid med byregionprogrammet, fremmet et behov for å vurdere en felles næringsarealstrategi. Nærings- og planmedarbeiderne fra alle kommunene og fra fylkeskommunen i regionen har i tillegg, gjennom et felles møteforum, blitt samstemte i at det er faglig fornuftig å ta arealsamarbeidet et steg videre.

Skal en næringsarealstrategi være vellykket trenger regionen et sterkt politisk og folkelig eierskap til prosjektet. En realisering av strategien forutsetter at enkeltkommunene og fylkeskommunen hver på sin måte finner den hensiktsmessige, og innarbeider dem i sine plandokumenter. Når arbeidet med næringsarealstrategi skal gjennomføres er det derfor viktig at kommunestyrene i hele regionene har et aktivt eierskap til denne. Dette innebærer at de har vært involvert i hele prosessen, og at de har kunnet påvirke sluttproduktet.

Næringsnettverket for Østre Agder (næringssjefene i alle kommunene) har nå derfor fremmet forslag om å invitere med formannskapene i alle kommunene med på en felles samling, hvor målet er å skape politisk eierskap og drivkraft til arbeidet. Denne saken ble tatt opp i rådmannsutvalget 07.juni, og det ble der fattet et positiv vedtak om at dette skal gjennomføres.

Formannskapssamlingen vil bli gjennomført så snart evalueringsarbeidet i Østre Agder er ferdigstilt.

Et grunnleggende utgangspunkt for å arbeide sammen om en næringsarealstrategi er at kommunene er et felles bo- og arbeidsmarked. Arbeidsplassene og de attraktive arealene for næring befinner seg «tilfeldigvis» i en kommune, mens etableringer i en av kommunene er et gode for hele regionen.

Hovedformålet med en næringsarealstrategi er å bidra til å legge til rette for en næringsarealpolitikk som skal gjøre Østre Agder mer konkurransedyktig regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og å gi en større samlet verdiskapningsevne. Med en bevisst strategi på tvers av kommunene kan vi sikre at vi har areal tilpasset alle aktuelle behov, men samtidig unngå at alle kommuner båndlegger areal for alle typer formål. Vi kan ikke, og skal ikke, lage bindende føringer på tvers av kommunegrenser, men prosessen vil sikre at vi i størst mulig grad fremstår som en region med en felles bevissthet og strategi omkring om våre arealer. Næringsnettverket i Østre Agder er tydelig på at alle kommunene i vår region har næringsareal med noen tydelige komparative fortrinn. Det gjelder å finne og rendyrke disse fortrinnene.

Forslaget om en felles næringsarealstrategi kommer i en tid der det er mange pågående prosesser å spille på lag med. I tillegg til at regionen har samlet seg om en felles næringsarealbank pågår det grundige prosesser, og gode analyser, knyttet til både areal- og transportplanarbeidet i Arendalsregionen (ATP), og i flere kommunale prosesser knyttet til strategisk utvikling av næringsareal. En felles næringsarealstrategi skal gi et løft til allerede pågående prosesser.

Østre Agder ser et behov for å være konkurransedyktige i møte med det ukjente, men minst like viktig er det at regionene utvikler en strategi for å gi bedriftene som i dag eksisterer her de optimale vekstbetingelsene. På vei mot en felles næringsarealstrategi vil Østre Agder derfor legge fokus på å analysere og diskutere behovene for det eksisterende næringsliv, samtidig som regionen også skal gjøre grundige analyser av trender og framtidsutsikter, og derved sikre at regionen har areal som møter fremtidens behov.

Ut over at strategien gjøres om til handling i den enkelte kommune gir prosessen forhåpentlig økt bevissthet om regionens felles areal og deres ulike kvaliteter. Basert på denne bevisstheten er det et mål at regionen samlet jobber aktivt mot en mer systematisk markedsføring av arealene.