Det var innkalt til ekstraordinært bystyre i Arendal på ettermiddagen 4.mai som et ledd i den pågående evalueringen av det interkommunale samarbeidet som Arendal er en del av. Med bakgrunn i at det har vært en diskusjon i Arendal bystyre tidligere om kostnadsfordelingen mellom kommunene i samarbeidet la kommunalsjef Bente Rist på vegne av rådmannen et drøftingsgrunnlag for framtidig utgiftsfordeling. Dette forslaget vil fordele kostnadsbyrdene på en ny måte slik at det for framtiden blir en fast andel som fordeles likt og en andel som fordeles etter innbyggere. Det er også sett på en modell som tar hensyn til kommunenes inntektsnivå.

Styreleder Per Kristian Lunden ledet deretter bystyret gjennom en drøfting der fokus ble på framtidig styringsmodell for det interkommunale samarbeidet og behovet for løpende informasjon til folkevalgte om pågående arbeid i Østre Agder. Siste del av møtet konsentrerte seg om hvilke oppgaver de folkevalgte i Arendal mener at Østre Agder bør prioritere framover. Det er enighet om at samarbeidet vil bli stilt overfor nye utfordringer når Aust-Agder og Vest-Agder blir slått sammen. Samarbeidet gjennom Østre Agder må bidra til at regionens interesser blir ivaretatt i den nye regionen og overfor nasjonale myndigheter. Synspunktene som framkom fra de folkevalgte er forsøkt oppsummert i et eget notat. Dette vil sammen med de synspunkt som framkommer i de andre kommunestyrene og bystyrene være fundament for de forslag til endringer som styret på høsten vil fremme overfor eierkommunene.

Dokumenter:

Forslag til kostnadsfordeling fra Arendal

Oppsummeringsnotat

 

Hopp rett ned til innholdet