I konseptvalgutredningen (KVU) for Grenlandsbanene konkluderte man i sommer med at Tangen er et mer lønnsomt alternativ enn Brokelandsheia, som stoppested for fjerntog på den nye traseen. Dette baserte man på en begrenset markedsanalyse, som kun så på innbyggertall og arbeidsplasser i øyeblikkelig nærhet til en eventuell stasjon. Det er riktig å fokusere på lønnsomhet i store infrastrukturinvesteringer, men uten en grundigere vurdering blir konklusjonen feil og konsekvensene enorme. Østre Agder mente den gang at arbeidet ikke fanget opp posisjonen Brokelandsheia har som et regionalt vekstsenter. I høst har KVU-en vært på høring, og Østre Agder fikk i den forbindelse på eget initiativ og egen bekostning, utarbeidet en grundigere analyse av lønnsomheten ved en eventuell Brokelandsheia stasjon. Nå er høringsuttalelsene behandlet. Østre Agders innspill er avfeid med at det ikke er utført lignende analyse for Tangen, og at det derfor ikke foreligger et sammenlignbart beslutningsgrunnlag. Les ordførerne i Østre Agders tilbakemelding til Jernbanedirektoratet her.