Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen deltok 20.januar på styremøtet i Østre Agder. Der redegjorde har for de omfattende tiltak Avinor har iverksatt ved flyplassen. Dernest gjorde han rede for videre utbyggingsplaner i regi av flyplassen og større infrastrukturprosjekt knyttet til ny adkomst til flyplassen fra E18. Han orienterte og om nye forbindelser fra flyplassen som er avtalt og som en arbeider for å få til. Hans presentasjon følger her.

Hopp rett ned til innholdet