Kommunesamarbeidet Østre Agder jobber i fellesskap om gjennomføring av strategisk næringsplan for hele regionen. Et viktig satsningsområde i den overordnede planen er å bygge tillitt og samarbeidskultur i regionen. I den forbindelse deltar regionen i et forskningsprosjekt kalt «Tillit som drivkraft i regional utvikling» under ledelse av Telemarksforskning. I prosjektet samarbeider vi med andre regioner fra hele Skandinavia, og det ble i vår gjennomført en spørreundersøkelse blant både næringsliv og politisk og administrativ ledelse i vår region.

11.november presenterte Telemarksforskning funnene fra spørreundersøkelsen under styremøte i Østre Agder.

Funnene er oppsummert i denne rapporten.