Høringsversjonen av konseptvalgutredningen for en mulig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen ble ferdigstilt i juli 2016. Høringsfristen er satt til 30. oktober og en ekstern kvalitetssikring er igangsatt. I høringsversjonen anbefales blant annet at fjerntogstoppene på den anbefalte trassen legges til Porsgrunn og Tangen, ikke Brokelandsheia.

Østre Agder understreker i sin høringsuttalelse at det viktigste for vår region er at sammenkoblingen nå skjer, men vi er samtidig tydelig på at en etablering av en stasjon på Brokelandsheia ikke er tilstrekkelig utredet i den foreliggende KVU-rapport. Derfor har styret i Østre Agder på eget initiativ bestilt en tilleggsanalyse av markedseffektene av å etablere stasjon på Brokelandsheia. Her er det lagt til grunn en mer realistisk framskrivning av utvikling i innbyggertall og arbeidsplasser, i – og rundt Brokelandsheia. I studien det linkes til under underbygges det hvordan Brokelandsheia har forutsetningene til å fungere som et regionalt knutepunkt for omstigning av reisende fra Østre Agder. Våre analyser viser at grunnlaget for etablering av Brokelandsheia stasjon har et langt større markedspotensial og er derved langt mer lønnsom enn det som fremgår av KVU en. Toget viser seg også å være et meget konkurransedyktig alternativ for reisende fra hele regionen til arbeidsplasser i Grenland, og på tjeneste- og fritidsreisesegmentet til Oslo. Styret i Østre Agder forventer at den nye analysen vurderes grundig før det trekkes konklusjoner på grunnlag av KVU-arbeidet i forhold til hvor en framtidig hovedstasjon lokaliseres.

Nye analyser av Brokelandsheia

Analyser av Brokelandsheia stasjon – rapport utarbeidet av Analyse & Strategi