Kommunereformen har stått i fokus for kommunenes arbeid i 1.halvår 2016. Med bakgrunn i at prosessen ikke omfattet alle de samarbeidende kommuner så valgte en å organisere disse direkte mellom de kommuner som var omfattet av samtalene. Dialog vedrørende ny kommunereform i styret ble begrenset til løpende å oppsummere hvor pågående prosesser stod.

Halvåret har videre vært preget av situasjonen på arbeidsmarkedet med økende arbeidsløshet som et utfordrende bakteppe. Styret har hatt dialog med både regionale og sentrale myndigheter om denne situasjonen. En opplever at nasjonale myndigheter har tatt inn over seg utfordringene på Vestlandet og Sørlandet gjennom betydelig økning av stimuleringsmidlene til disse regionene i revidert nasjonalbudsjett.

Østre Agder har omfattende samarbeid innenfor helse. Prioriterte satsninger i dette året har vært utredning av KØH og igangsetting fellesprosjekt for anskaffelse av signal og varslingsanlegg for omsorgssektoren. Agenda Kaupang leverte en utredning av framtidig modell for drift av KØH. Det ble full tilslutning til intensjonen om å samlokalisere legevakt og KØH for å slippe doble vaktløsninger for legetjenesten.

Det erlaget en oppsummering av styrevedtak i perioden.