Fornoydmeddagen Foto: Inger Holen

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har nylig innvilget 1,3 millioner kroner til Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi (RKG). RKG er et nyetablert interkommunalt nettverk som består av alle kommunene i Agder. Det er store utfordringer som skal løses innenfor kommunal helse- og sosialsektor. Effektive, trygge og gode løsninger krever innsikt, kunnskap og bestillerkompetanse. Dette er viktig for ansatte, brukerne og pårørende. Fylkesmannens tildeling gjør det nå mulig å videreutvikle nettverket. Agder er involvert i flere store prosjekter innen e-helse og velferdsteknologifeltet.

Agder er involvert i flere prosjekter innen e-helse og velferdsteknologi og flere av disse er i nasjonal regi. Andre prosjekter er knyttet til Forskningsrådets initiativer og EU – prosjekter. I et hurtigvoksende fagfelt og en økende utvikling av regionale prosjekter på Agder, øker behovet for en sterk regional koordinering. Prosjektene er av regional karakter og kan dermed være av nasjonal interesse. For å lykkes, kreves interkommunalt samarbeid og sterkere regional organisering.  Et tettere samarbeid, med hele Agder som nedslagsfelt, vil gagne regionen i positiv retning og heve kvaliteten på arbeidet. Dette handler i stor grad om innovasjon i offentlig sektor. Koordineringsarbeidet er nyskapende når det gjelder videreutvikling av helse- og omsorgstjenester, hvor teknologi- og tjenesteutvikling sees på som to sider av samme sak. Arbeidet vil i tillegg understøtte tiltak som har innovasjonsfellesskap med næringsliv, akademiske institusjoner, helseforetak med flere.

Arbeidet i RKG er drevet frem av behovet for å kunne koordinere seg i større grad. Dette behovet er sett av både helseledere, fagfolk og IKT miljøene.

Slik skal midlene brukes

Midlene fra Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder betyr at det regionale koordineringsarbeidet på Agder styrker evnen å gjennomføre koordinerende tiltak.  Det viktigste er nå muligheten til deling, spredning og koordinering. Arbeidet er allerede blitt lagt merke til nasjonalt.

Les mer om arbeidet i Regional koordineringsgruppe i denne saken

 

Artikkelen er skrevet av Erlend Kydland Faanes, e-helsekoordinator kommunesamarbeidet Østre Agder.

Hopp rett ned til innholdet