Fredag 29.mai 2015 var det kontaktmøte mellom styrene for regionsamarbeidene i Grenland og Østre Agder på Rådhuset i Risør. Bakgrunnen for møtet er at det to regionene på en rekke felt vil ha interesse av å samarbeide med sikte på å bidra til å realisere viktige infrastrukturprosjekt og for å skape økt samspill mellom de to arbeidsmarkedsregionene.

Stortingsrepresentant Terje pekte på behovet for at landsdelen Agder – Telemark skal stå sammen i nasjonal sammenheng for å oppnå gjennomslag for viktige prosjekt og satsninger. Manglende resultat av drøftingen knyttet til sammenslåing av Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder har vært en utfordring, men det ligger til rette for samarbeid om infrastruktursatsninger både på vei og jernbane. Han pekte på at det tradisjonelt er et meget godt forhold mellom innbyggerne i de to fylkene. Kommuner i Vest-Telemark har Arendal som sin nærmeste større by. Han understreket viktigheten av at disse to tunge regionen spiller på lag i årene som kommer.

Grenlandsregionen og Østre Agder presenterte seg og redegjorde for status i arbeidet med kommunestrukturreformen. Knut Vareide fra Telemarksforskning redegjorde for fellestrekk og særtrekk for de to regionene med sikte på å se på felles utfordringer og samspill regionene i mellom. Hans hovedkonklusjon er at det er overraskende lite samspill mellom regionene sett i forhold til at de er naboer.

Reidar Bråthen fra Jernbaneforum Sør tok for seg mulighetene som er knyttet til realisering av Grenlandsbanen, herunder intensjoner for en framtidig kystnær Sørlandsbane.

Det ble utarbeidet et notat som redegjør for synspunkt som framkom på møtet. Styrene for Grenlandsregionen og Østre Agder konkluderte med at det er behov for jevnlige møter med sikte på å skape kontinuitet i samarbeidet mellom regionene.