Som et ledd i evalueringen av Østre Agder er det utarbeidet en historikk som tar for seg aktiviteten fra en sped begynnelse i 2007 til dagens brede samarbeid. Arbeidet er preget av samarbeid om løsning om tjenesteoppgaver og solid innsats for å påvirke sentrale og regionale myndigheter i avgjørelsesprosesser av stor betydning for innbyggerne i de samarbeidende kommuner. Samtidig redegjøres det for de utfordringer en har stått overfor i forhold til ulike syn blant medlemskommunene på hvor omfattende samarbeidet bør bli.