Planer og utredninger

Oversikt over publiserte rapporter i regi av Østre Agder.

 

2017

2016

 

2016:

  • Grenlandsbanen – stoppesteder Rapport

2017

  • Lovfestet kommunalt døgntilbud (KØH) for pasienter innenfor psykisk helse og rus – rapport

2016

  • Felles tjenestetilbud i Østre Agder for innbyggere med varige og sammensatte lidelser – psykisk helse og rus – forprosjekt
  • Samarbeid om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold 2016-2018 – rapport fra AgendaKaupang.

2015

2017:

2016:

2017:

 

2016:

  • Kartlegging av tillitt i regionen som grunnlag for regional utvikling – Rapport fra Telemarksforskning
  • Underveisevaluering Utviklingsprogrammet for byregioner og Strategisk næringsplan for Østre Agder – rapport
  • Rapport fra Telemarksforskning vedrørende utviklingen i Østre Agder – minirapport september

2015