Næring

Arbeidsplasser er basen for vekst og samfunnsutvikling i Østre Agder. At Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge er hovedmålet i regionens næringsarbeid.  Et av de viktigste prosjektene vi jobber med er å stå samlet om ledig næringsareal og lokaler, og å tilrettelegge for etablering og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene.

Arealguide

Klikk for å oversikt over næringsarealer og ledige lokaler i hele Østre Agder.

De syv kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har i fellesskap utarbeidet en strategisk næringsplan, og deltar sammen i byregionprogrammet. Fra høsten 2016 har også Froland sluttet seg til det regionale samarbeidet innenfor næringsutvikling. Et felles regionalt næringssamarbeid skal bidra til samordning av ressursinnsatsen med sikte på å skape flere arbeidsplasser. Utviklingen i regionens næringsliv har vært vesentlig svakere enn landssnittet. Dette avspeiler seg i betydelige utfordringer i arbeidsmarkedet, og et av landets høyeste ledighetstall. 

Tilretteleggingen for næringsutvikling skal samordnes i regionen. Dette skjer i en erkjennelse av at kommunene tilhører en felles bo- og arbeidsmarkedsregion der alle er avhengige av hverandre for at vi sammen skal kunne bidra til vekst og utvikling. Klikk her for oversikt over saker og aktivitere i næringsnettverket i Østre Agder.

 

Felles næringsforesight for Agder

Etter initiativ fra Kristiansand kommune har Østre Agder, sammen med de øvrige regionrådene på Agder, vedtatt å samarbeide om et felles næringsforesightprosjekt for Agder.  I prosjektet skal vi  se på næringsutviklingen i Agder i et 20-årsperspektiv, med tanke på å...

Revidert prosjektplan for byregionprogrammet

Næringsnettverket for Østre Agder jobber for å maksimere effekten av et regionalt arbeid for næringsutvikling. Fra høsten 2016 har næringsnettverket utarbeidet en revidert prosjektplan for regionens deltagelse i byregionprogrammet, og dermed også Østre Agders...

Østre Agder lanserer felles arealguide

Kommune i Østre Agder jobber sammen om å gjøre regionen attraktiv for næringslivet. Til sammen har vi et et bredt spekter av gode næringsareal å tilby, og nå lanserer vi  ét sted der man lett kan finne god og relevant informasjon. Følg denne linken for å komme til vår...

Nye analyser av Brokelandsheia stasjon

Høringsversjonen av konseptvalgutredningen for en mulig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen ble ferdigstilt i juli 2016. Høringsfristen er satt til 30. oktober og en ekstern kvalitetssikring er igangsatt. I høringsversjonen anbefales blant annet at...

Kontaktinformasjon:

Bård Vestøl Birkedal
Prosjektleder næring, Østre Agder

Tlf: 481 03 455
E-post: bvb@ostreagder.no

Kåre Andersen, Næringssjef Arendal
Tlf: 902 38 777, E-post: kare.andersen@arendal.kommune.no

Bodil Slettebø, Næringssjef Grimstad
Tlf: 997 96 360, e-post: bodil.slettobo@grimstad.kommune.no

Anne Torunn Hvideberg, næringssjef Tvedestrand
Tlf: 909 87 098, e-post: anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no

Kamilla Solheim, Næringssjef Risør
Tlf: 986 60 483, e-post: kamilla.solheim@risor.kommune.no

Ole Andreas Sandberg, Næringssjef Gjerstad
Tlf: 957 56 199, e-post: ole.andreas.liljedahl.sandberg@gjerstad.kommune.no

Liv Strand, Næringsrådgiver Vegårshei
Tlf: 482 58 695, E-post: liv.strand@vegårshei.kommune.no

Tarjei Retterhold, Næringssrådgiver Åmli kommune
Tlf: 371 85 261, e-post: Tarjei.retterholt@amli.kommune.no

Ole Tom Tjuslia, Næringsrådgiver Froland kommune
Tlf: 928 24 882, e-post: ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no