Næring

Arbeidsplasser er basen for vekst og samfunnsutvikling i Østre Agder. At Østre Agder skal ha et våkent, voksende og vitalt næringsliv med en sysselsettingsutvikling som er bedre enn gjennomsnittet i Norge er hovedmålet i regionens næringsarbeid.  Et av de viktigste prosjektene vi jobber med er å stå samlet om ledig næringsareal og lokaler, og å tilrettelegge for etablering og næringsutvikling på tvers av kommunegrensene.

Arealguide

Klikk for å oversikt over næringsarealer og ledige lokaler i hele Østre Agder.

Gå til kartet

De syv kommunene Arendal, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli har i fellesskap utarbeidet en strategisk næringsplan, og deltar sammen i byregionprogrammet. Fra høsten 2016 har også Froland sluttet seg til det regionale samarbeidet innenfor næringsutvikling. Et felles regionalt næringssamarbeid skal bidra til samordning av ressursinnsatsen med sikte på å skape flere arbeidsplasser. Utviklingen i regionens næringsliv har vært vesentlig svakere enn landssnittet. Dette avspeiler seg i betydelige utfordringer i arbeidsmarkedet, og et av landets høyeste ledighetstall. 

Tilretteleggingen for næringsutvikling skal samordnes i regionen. Dette skjer i en erkjennelse av at kommunene tilhører en felles bo- og arbeidsmarkedsregion der alle er avhengige av hverandre for at vi sammen skal kunne bidra til vekst og utvikling. Klikk her for oversikt over saker og aktivitere i næringsnettverket i Østre Agder.

 

Revidert prosjektplan for byregionprogrammet

Næringsnettverket for Østre Agder jobber for å maksimere effekten av et regionalt arbeid for næringsutvikling. Fra høsten 2016 har næringsnettverket utarbeidet en revidert prosjektplan for regionens deltagelse i byregionprogrammet, og dermed også Østre Agders...

Østre Agder lanserer felles arealguide

Kommune i Østre Agder jobber sammen om å gjøre regionen attraktiv for næringslivet. Til sammen har vi et et bredt spekter av gode næringsareal å tilby, og nå lanserer vi  ét sted der man lett kan finne god og relevant informasjon. Følg denne linken for å komme til vår...

Nye analyser av Brokelandsheia stasjon

Høringsversjonen av konseptvalgutredningen for en mulig sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen ble ferdigstilt i juli 2016. Høringsfristen er satt til 30. oktober og en ekstern kvalitetssikring er igangsatt. I høringsversjonen anbefales blant annet at...

Oppdatert samfunnsanalyse for Østre Agder

Telemarksforskning har utarbeidet en samfunnsanalyse for Østre Agder. Hovedfunnene er at vi har en positiv bostedsattraktivitet, men svært dårlig næringslivsattraktivitet. Dette betyr i at vi får stadig flere innbyggere som enten ikke er i jobb eller må pendle ut av...

Kontaktinformasjon:

Bård Vestøl Birkedal
Prosjektleder næring, Østre Agder

Tlf: 481 03 455
E-post: bvb@ostreagder.no

Kåre Andersen, Næringssjef Arendal
Tlf: 902 38 777, E-post: kare.andersen@arendal.kommune.no

Bodil Slettebø, Næringssjef Grimstad
Tlf: 997 96 360, e-post: bodil.slettobo@grimstad.kommune.no

Anne Torunn Hvideberg, næringssjef Tvedestrand
Tlf: 909 87 098, e-post: anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no

Kamilla Solheim, Næringssjef Risør
Tlf: 986 60 483, e-post: kamilla.solheim@risor.kommune.no

Ole Andreas Sandberg, Næringssjef Gjerstad
Tlf: 957 56 199, e-post: ole.andreas.liljedahl.sandberg@gjerstad.kommune.no

Liv Strand, Næringsrådgiver Vegårshei
Tlf: 482 58 695, E-post: liv.strand@vegårshei.kommune.no

Tarjei Retterhold, Næringssrådgiver Åmli kommune
Tlf: 371 85 261, e-post: Tarjei.retterholt@amli.kommune.no

Ole Tom Tjuslia, Næringsrådgiver Froland kommune
Tlf: 928 24 882, e-post: ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no